Analiza presji

Przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych wymagany jest na mocy art. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, powszechnie opracowanie tego Przeglądu nosi nazwę analizy presji i oddziaływań, gdyż przedmiotem opracowania jest wskazanie wpływu presji antropogenicznej na zasoby wodne. Poszczególne presje są identyfikowane dla wszystkich jednolitych części wód.
Podczas opracowania Przeglądu analizie poddawanych jest wiele czynników, do najważniejszych należą:

  • punktowe źródła zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych,
  • zanieczyszczenia obszarowe, zwłaszcza pochodzenia rolniczego i komunalnego,
  • znaczące pobory wody,
  • zmiany morfologiczne cieków.


Oceny wpływu dokonuje się poprzez porównanie czynników powodujących presje ze stanem środowiska wodnego na podstawie dostępnych danych monitoringowych. Podsumowanie i wnioski pochodzące z Przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych służą dostarczeniu informacji niezbędnych do wykonania oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód na obszarze dorzecza.

W ramach charakterystyki obszaru dorzecza w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce dokonano analizy mającej na celu identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody oraz oceny wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Do identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wykorzystano m.in. dane gromadzone w jednostkach administracji w zakresie użytkowania wód, w tym pobory wody, zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, wielkość nawożenia, hodowlę zwierząt itp. Kluczowe znaczenie miały dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki którym zostało przeanalizowanych wiele trendów poszczególnych presji. Uwzględniono również dostępne dane z monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych w zakresie poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

Obecnie trwają prace nad przeglądem presji i wpływów antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne dla potrzeb aktualizacji programu wodno - środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami.

x Informujemy, że strona www.rdw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.