O

Obszar chroniony - tereny naturalnego układu przyrodniczego objęte ochroną prawną. Występują w formie parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu.
 

Obszar dorzecza - rozumie się przez to obszar lądu i morza, składający się z jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną gospodarowania wodami.
 
Obszar ochronny zbiornika wód podziemnych - obszar zasilania lub poziomu wód podziemnych, w którym podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód. Obszar ochronny ustanawia się w nawiązaniu do innych działań gospodarczych na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego. Kryteria wyznaczania obszarów ochronnych powinny opierać się na zasadach wynikających ze specyfiki budowy geologicznej i warunków hydrodynamicznych. Za główne kryterium uważa się czas migracji wody i zanieczyszczeń z powierzchni do zbiornika.
 

Obszary podmokłe (mokradła) - są to różnorodne ekosystemy o skomplikowanej hydrologii rozwijające się zazwyczaj w układzie stref hydrologicznych, od siedlisk lądowych po przeważnie wodne. Obszary podmokłe powstają w sposób naturalny lub jako wynik działalności człowieka. Ich funkcje biologiczne i geochemiczne uzależnione są od stałego lub okresowego zalewania wodą powierzchni gruntu. Charakterystyczną cechą obszarów podmokłych jest obecność wód stojących lub wolnopłynących. Na obszarach podmokłych zachodzi szereg regularnych i intensywnych procesów, bardzo korzystnych dla ludzi i zwierząt jak również dla utrzymania jakości środowiska naturalnego.
 

Obszary szczególnie narażone (OSN) - za obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych uznaje się obszary, na których występują wody zanieczyszczone oraz wody zagrożone zanieczyszczeniem. Zgodnie z wymogami tzw. Dyrektywy azotanowej za wody zanieczyszczone uznaje się:

  1. śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg NO3/dm3;
  2. śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące eutrofizację, którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.

Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się:

  1. śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/dm3 i wykazuje tendencję wzrostową;
  2. śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące tendencję do eutrofizacji, którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.

Oddziaływanie - oddziaływanie jest konsekwencją presji na środowisko np: ze wzrostem stężenia fosforu w wyniku stosowania nawozów sztucznych, wiąże się utrata różnorodności biologicznej, śniecie ryb, wzrost częstotliwości zachorowań na pewne choroby u ludzi, modyfikacja pewnych zmiennych ekonomicznych.
 

Oddziaływanie antropogeniczne - różne skutki oddziaływań człowieka (społeczności ludzkich) na środowisko i przyrodę. Skala, zasięg i intensywność są bardzo różne, ale z reguły negatywne. Należy do nich np. zanieczyszczenie wód, powietrza, gleb, osuszanie terenów, wylesianie, zabudowa koryt rzek.
 

Ochrona środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na:

  • racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.
  • przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego

Opłaty w gospodarce wodnej - opłaty pobierane za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, tzn. za pobór wody śródlądowej, stanowiącej własność Państwa; za wprowadzanie do stanowiących własność Państwa wód lub do ziemi ścieków zawierających zanieczyszczenia; za korzystanie z urządzeń wodnych, żeglugę i spław oraz za wydobywanie z wód minerałów (piasku, żwiru, kamienia).
 

Organizacje pozarządowe (NGO) - podmioty niezależne od administracji publicznej. Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Na jej podstawie organizacjami pozarządowymi są organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe najczęściej działają jako stowarzyszenia lub fundacje zajmujące się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.

x Informujemy, że strona www.rdw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.