Konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął proces aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy w Polsce. Zakłada się, że proces konsultacji społecznych będzie trwał od 25 listopada 2014 r. do 22 czerwca 2015 r.

Wszystkie informacje, w tym dokumenty oraz informacje na temat sposobu zgłaszania uwag, dotyczące procesu aPGW oraz konsultacji społecznych będą znajdować się na stronie projektu.

Zakłada się że proces konsultacji społecznych będzie trwał od 25 listopada 2014 r. do 22 czerwca 2015 r.

Konsultacjom podlegały będą dokumenty:

 • Projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami
       oraz
 • Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone dla projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami.

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczonych na stronie internetowej oraz do udziału w konsultacjach.

Na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnejniniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Ücker, Łaby, Dunaju, Dniestru, Niemna, Pregoły, Świeżej i Jarft.

Dokumenty projektów aPGW oraz prognozy do dokumentów aPGW w wersji elektronicznej można pobrać ze strony: http://www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/dokumenty-do-pobrania

Udział społeczeństwa

Udział społeczeństwa, w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej, oznacza stwarzanie społeczeństwu możliwości wywierania wpływu na przebieg procesu opracowywania oraz aktualizacji planów i programów działań wynikających z Dyrektywy oraz na rezultaty ich wdrażania.

Udział społeczeństwa nie oznacza podejmowania decyzji przez wszystkich zainteresowanych. Na każdym etapie konieczne jest wyznaczenie zakresu odpowiedzialności każdego z uczestników procesu.

Udział społeczny jest potrzebny przede wszystkim w celu osiągnięcia założonych celów środowiskowych gospodarowania wodami, w tym osiągnięcia przed rokiem 2015, a następnie utrzymania dobrego stanu wód.

Osiągnięcie dobrego stanu wód i środowiska wodnego w perspektywie roku 2015 oznacza niewątpliwą korzyść dla wszystkich mieszkańców. Jednak osiągnięcie tego celu wiąże się z kosztami, które będą udziałem wszystkich korzystających z wód. Stąd też do pełnego wdrożenia planów konieczna będzie akceptacja społeczna dla przewidzianych w nich rozwiązań, a akceptacja ta będzie tym większa, im większe będzie zaangażowanie mieszkańców w tworzenie tych rozwiązań i im większy będą mieli wpływ na podejmowane decyzje.

Udział społeczny stanowi zatem pomoc w uzyskaniu akceptacji społecznej dla założonych planów i większego zaangażowania w ich opracowywanie i wdrożenie. Jest sposobem na usprawnienie procesu podejmowania decyzji poprzez zapewnienie, że decyzje te podejmowane są w oparciu o wspólną wiedzę, doświadczenie i naukowe dowody oraz że podejmowane decyzje uwzględniają opinie i doświadczenie tych, którzy odczują skutki prowadzonej gospodarki wodnej.

Udział społeczny pozwala na wypracowanie długoterminowych, akceptowalnych społecznie rozwiązań związanych z planowaniem w dorzeczu, co pozwala na uniknięcie potencjalnych konfliktów związanych z wdrażaniem planów.

Dobrze zaplanowany i prowadzony udział społeczny może przynieść następujące, potencjalne korzyści:

 • poprawa jakości podejmowanych decyzji, programów działań i planów gospodarowania wodami dzięki dostępowi do informacji o potrzebach, problemach i akceptowalnych sposobach ich rozwiązania,
 • zapewnienie przejrzystego charakteru procesowi podejmowania decyzji,
 • wzrost zrozumienia wśród zaangażowanych stron problemów związanych z gospodarowaniem wodami, zróżnicowanych potrzeb oraz kosztów ich zaspokojenia,
 • akceptacja społeczna dla nowych decyzji podejmowanych w zakresie planów i programów gospodarowania wodami,
 • ograniczenie konfliktów, nieporozumień w odniesieniu do zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami,
 • uniknięcie lub zmniejszenie potencjalnych opóźnień oraz bardziej skuteczne przeprowadzenie procesu wdrażania planów gospodarowania wodami,
 • większa świadomość społeczna w zakresie zagadnień dotyczących środowiska naturalnego i powiązań stanu tego środowiska z polityką gospodarczą w danym dorzeczu, regionie wodnym, zlewni.

Udział społeczeństwa to:

 • promowanie wśród użytkowników szeroko rozumianego szacunku dla wody,
 • uświadomienie indywidualnego wpływu na środowisko wodne,
 • kształtowanie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za jakość środowiska wodnego,
 • rozpowszechnianie wiedzy o:
  • celach środowiskowych RDW,
  • zrównoważonej gospodarce wodnej,
 • wykształcenie umiejętności osiągania kompromisu.

x Informujemy, że strona www.rdw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.