Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz z art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) (zwanej dalej ustawą OOŚ), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w 2009 r. przeprowadził postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektów planów gospodarowania wodami opracowanych dla następujących obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miała na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania poszczególnych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Prognozy oddziaływania na środowisko, opracowane dla projektów planów zawierały informacje, zgodne z art. 51, ust. 2 ustawy OOŚ, dotyczące między innymi przewidywanego znaczącego oddziaływania przedmiotowych dokumentów w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, wodę, krajobraz. Konsultacje społeczne w ramach przedmiotowego postępowania trwały przez okres 21 dni tj. od dnia 21 maja do dnia 11 czerwca 2009 r.

Zgodnie z art. 39 ustawy OOŚ, istniała możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, którą stanowiły:

  1. projekty planów gospodarowania wodami opracowane dla poszczególnych dorzeczy ;
  2. opinie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;
  3. projekty prognoz oddziaływania na środowisko opracowane dla poszczególnych projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Poniżej zostały umieszczone ostateczne wersje prognoz oddziaływania na środowisko projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.

Prognozy oddziaływania na środowisko na obszarach dorzeczy

x Informujemy, że strona www.rdw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.