Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa Komisja Ochrony Łaby (MKOŁ)
 

W dniu 8 października 1990 roku w Magdeburgu została podpisana umowa o powołaniu Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby (MKOŁ), umowa ta weszła w życie z dniem 13 sierpnia 1993 roku. Stronami sygnującymi umowę były: Republika Federalna Niemiec, Czeska i Słowacka Republika Federacyjna oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza. W ten sposób strony porozumienia wyraziły swoje dążenie do poprawy stanu tej ważnej europejskiej rzeki w kontekście zrównoważonego rozwoju dorzecza.

Dorzecze Łaby leży na obszarze 4 państw członkowskich i zajmuje powierzchnię 148 268 km2. Ponad 99% powierzchni dorzecza znajduje się na terytorium Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec i jako jedyne mają one status członka Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby. Na obszarze Polski jest to zaledwie 239,8 km2, co stanowi 0,16% całości dorzecza. W związku z tym Rzeczpospolita Polska nie posiada statusu członka Komisji Łabskiej, lecz jedynie – podobnie jak Republika Austriacka - status obserwatora. Poza tym, status obserwatora w Komisji posiadają również przedstawiciele Unii Europejskiej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Renu, Odry i Dunaju oraz organizacje pozarządowe.
 

W ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby działają grupy na różnym szczeblu szczegółowości. Grupą nadrzędną jest Międzynarodowa Grupa Koordynacyjna - ICG WFD, która spotyka się raz w roku na posiedzeniu plenarnym i dokonuje przeglądu i podsumowania prac w poszczególnych grupach roboczych.
Kolejna Grupa robocza – WFD - ds. wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej - spotyka się średnio co dwa miesiące i koordynuje proces przygotowywania planów gospodarowania wodami. W celu wsparcia działalności Grupy roboczej WFD działają również grupy eksperckie:

 • SW –  ds. wód powierzchniowych,
 • GW –  ds. wód podziemnych,
 • ECO –  ds. analizy ekonomicznej,
 • DATA – ds. zarządzania danymi.

Pozostałe grupy robocze to Grupa robocza FP zajmująca się tematyką ochrony przeciwpowodziowej, wspierana przez Grupę ekspercką HY – ds. hydrologii oraz Grupa robocza H – ds. nadzwyczajnych zanieczyszczeń.

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w polskiej części dorzecza Łaby do czasu powołania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej odbywało się pod patronatem Ministra Środowiska. Ministerstwo Środowiska w roku 2002 powierzyło Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który jest zarządcą obszaru obejmującego teren dorzecza Łaby w granicach Rzeczypospolitej Polskiej udział w Grupie Koordynacyjnej i Grupie Roboczej WFD. RZGW we Wrocławiu posiada swoich przedstawicieli także w Grupach Eksperckich GW i DATA. Wszelkie zadania, które dotyczą polskiej części dorzecza Łaby omawiane są w ramach grup roboczych MKOŁ lub bezpośrednio w ramach bilateralnej współpracy pomiędzy kompetentnymi urzędami Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej jak również na podstawie uzgodnień Pełnomocników Rządu Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej ds. Wód Granicznych oraz w ramach Polsko – Czeskiej Komisji Wód Granicznych [źródło: RZGW Wrocław].

Przejdź do strony MKOŁMiędzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ)

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) została powołana na podstawie umowy podpisanej w dniu 11 kwietnia 1996 r. we Wrocławiu pomiędzy: Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r. Sekretariat MKOOpZ ma obecnie swoją siedzibę we Wrocławiu.

Do podstawowych celów MKOOpZ należą:

 1. Zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi substancjami.
 2. Osiąganie ekosystemów wodnych i brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z właściwą im różnorodnością gatunków.
 3. Umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów.
 4. Zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych.
 5. Koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry.

Główne decyzje MKOOpZ zapadają na szczeblu posiedzenia Komisji, w którym uczestniczą Delegacje Stron Umowy. Praca MKOOpZ odbywa się w grupach roboczych, złożonych ze specjalistów, powołanych przez Delegacje Stron Umowy. Grupy te opracowują programy działań dla osiągnięcia określonych celów, które następnie Komisja przedkłada Stronom Umowy w formie projektów i zaleceń.
W ramach struktury MKOOpZ pracują następujące główne grupy robocze:

 • G1 Grupa Sterująca WFD
 • G2 Powódź
 • G3 Zanieczyszczenia awaryjne
 • G4 Zagadnienia prawne

oraz grupy robocze stanowiące wsparcie techniczne i merytoryczne podejmowanych decyzji dla w/w grup to:

 • GM Monitoring
 • GD Zarządzanie danymi
 • GP RBMP
 • GE Analiza ekonomiczna
 • GR Sprawozdawczość

Obecnie MKOOpZ stanowi platformę koordynującą przede wszystkim wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz obecnie Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Po uchwaleniu RDW, MKOOpZ dostosowywała swoją strukturę organizacyjną do potrzeb wdrażania tej dyrektywy, a obecna struktura, obejmująca w/w grupy robocze, obowiązuje od lipca 2005 roku. [źródło: MKOOpZ]

Przejdź do strony MKOOpZMiędzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju (MKOD)
 

Umowa dotycząca współpracy w zakresie ochrony i zrównoważonego korzystania z zasobów Dunaju (Międzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju) stanowi ogólne narzędzie prawne dla współpracy i gospodarowania wodami granicznymi w dorzeczu Dunaju.
Umowa została podpisana 29 lipca 1994 w Sofii, Bułgaria, przez 11 Nadbrzeżnych Państw Dunaju – Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Niemcy, Węgry, Mołdawię, Rumunię, Słowację, Słowenię i Ukrainę – oraz Unię Europejską i weszła w życie w październiku 1998 roku kiedy to została ratyfikowana przez dziewiątą stronę umowy.
Głównym celem Międzynarodowej Komisji Ochrony Dunaju (MKOD) jest zapewnienie zrównoważonego i sprawiedliwego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi w dorzeczu Dunaju.
Do tych celów należą:

 • ochrona, poprawa oraz racjonalne wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
 • podjęcie środków prewencyjnych mających na celu kontrolę niebezpiecznych zanieczyszczeń awaryjnych obejmujących powodzie, lód lub substancje niebezpieczne,
 • środki mające na celu zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do Morza Czarnego ze źródeł obszaru dorzecza Dunaju.

Strony sygnujące umowę MKOD wyraziły zgodę na współpracę obejmującą podstawowe problemy gospodarki wodnej poprzez przedsięwzięcie wszelkich odpowiednich środków prawnych, administracyjnych bądź technicznych w celu utrzymania, oraz tam gdzie to możliwe, poprawy obecnej jakości wody oraz warunków środowiskowych rzeki Dunaj oraz jej wód zlewniowych oraz powstrzymanie i ograniczenie w największym możliwym stopniu występujących lub możliwych do wystąpienia negatywnych oddziaływań.

Przejdź do strony MKOD

x Informujemy, że strona www.rdw.kzgw.gov.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.